انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران- سال چهارم- شماره اول- بهار و تابستان 1395
شماره هفتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سخن نخست

تحلیل تغییرات زمانی _ مکانی خشکسالی های فصلی کشاورزی

پهنه بندی اقلیمی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

چشمانداز زمان وقوع یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM در چند ایستگاه منتخب درنیمه غربی ایران

دورسنجی تبخیر _ تعرق واقعی و ضریب گیاهی سیب با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس و مدل سبال (مطالعه موردی: دشت اهر، ایران)

ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فراکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک

ارزیابی عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی در پایش ماهواره ای خشکسالی

چشمانداز تغییرات دما با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجیهای مدل HadCM3

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران:
http://isiwee.ir/find.php?item=1.228.103.fa
برگشت به اصل مطلب